Školský poriadok

 

 

Školský poriadok je súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu detí, pedagogických a nepedagogických zamestnancov materskej školy a zákonných zástupcov detí. Jeho uplatňovanie  v praxi v podstatnej miere prispieva k naplneniu poslania materskej školy. Dôsledné rešpektovanie, dodržiavanie a plnenie týchto práv, povinností a zásad  je základnou povinnosťou každého dieťaťa, jeho zákonného zástupcu a každého  zamestnanca materskej školy.

 

Školský poriadok materskej školy / MŠ / je vypracovaný v zmysle zákona  č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní, vyhlášky č. 306/2008 Z.z. vyhlášky 308/ 2009 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy v Dvoroch nad Žitavou.

 

1. Charakteristika MŠ

 

Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským je 3 – triedna s celodennou starostlivosťou pre deti od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu.

Materská škola je umiestnená v účelovej poschodovej budove. Prízemie nášho predprimárneho zariadenia využíva materská škola s vyučovacím jazykom slovenským a poschodie materská škola Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským. Poschodie s prízemím spája schodište.

Prízemie tvorí vstupná hala, triedy s príslušnými priestormi ako sú šatne detí, umyvárne a hygienické zariadenia. Nachádza sa tu i kuchyňa s príslušnými priestormi, rozdeľovňa jedál, kancelária riaditeľky a zasadačka pre učiteľky.

Materská škola podporuje rozvoj detí v sociálno-emocionálnej, morálnej, estetickej, intelektuálnej, telesnej. Utvára podmienky na ďalšie vzdelávanie, pripravuje dieťa na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

2. Práva a povinnosti detí a rodičov

2.1 Práva a povinnosti detí:

 • Dieťa má právo na:
  1. rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
  2. bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia po­vinnej školskej dochádzky v materských školách
  3. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustano­venom  zákonom,

d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, na­danie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,

 1. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 2. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelá­vaním,

g) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schop­nostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

 i) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psy­chickému a    sexuálnemu násiliu,

j)  na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

k) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

l)  dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky;

 • Povinnosti dieťaťa:
  1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujú­cich sa  

     výchovy a vzdelávania,

 1. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
 2. chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola vy­užíva na

      výchovu a vzdelávanie,

 1. konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdra­vie a 

      bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzde­lávaní,

 1. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
 2.   rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so vše­obecne  záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

2.2 Práva a povinnosti rodičov

 • Rodič (zákonný zástupca) má právo:
 • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam zdra­votnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výcho­vy a vzdelávania podľa tohto zákona,
 • oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a škol­ským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svoj­ho dieťaťa,  zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 • vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

 

 • Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa je povinný:
 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdeláva­nie v škole
 • ,dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským  poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špe­ciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho  zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnos­tiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.  Výsledky pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky musí predložiť zákonný zástupca riaditeľke MŠ, aby sa mohli stanoviť adekvátne individuálne formy a metódy práce a vypracovať individuálny rozvojový program vo výchovno-vzdelávacej práci s dieťaťom. Oboznámenie s uvedeným programom potvrdzuje rodič svojim podpisom.
 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne spôsobilo,
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára
 • zabezpečiť, aby osoba, ktorá prichádza vyzdvihnúť dieťa nebola pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo drog

 

2.3 Pravidlá vzájomných vzťahov zákonných zástupcov a zamestnancov MŠ

 

Všetci zúčastnený na výchovno–vzdelávacom procese:

 • vystupujú voči sebe zdvorilo a s úctou, nie sú však povinní znášať vulgárne prejavy a urážky a konať s osobami, ktoré nedodržujú pravidlá slušného správania.
 • Na základe spoločného cieľa / kvalitný rozvoj dieťaťa/ zúčastnení si vo vzájomných vzťahoch prejavujú pochopenie a toleranciu, vytvárajú pohodovú atmosféru, vyhýbajú sa konfliktom
 • Spoločne sa podieľajú na vytváraní dôstojných podmienok pre priaznivý výkon vzájomných povinností
 • Skutočná spokojnosť dieťaťa je podmienená jeho presvedčením o porozumení a dôvernom vzťahu medzi zamestnancami a rodičom. Preto je dôležitá vzájomná komunikácia, spoločná účasť a pomoc pri organizovaných akciách a veľmi úzka spolupráca.

3. Prevádzka MŠ

MŠ je v prevádzke v pracovných  dňoch  od           6:30 h. do 16:30 h.

Riaditeľka MŠ :                                                       Mgr. Dana Viczenová

Konzultačné hodiny:                                               11:00 h. – 12:00 hod.

Súčasťou MŠ je i školská jedáleň.

Vedúca školskej jedálne :                                       p. Gizela Kormendiová

 

Prevádzka MŠ bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom. Obec  Dvory nad Žitavou.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ len v mesiaci júl. V auguste je prevádzka prerušená. V tomto období podľa dispozícií riaditeľky vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov. Pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú dovolenku podľa plánu dovoleniek.

Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky deti MŠ nenavštevujú.

 

Personálne obsadenie MŠ :

 

Riaditeľka MŠ:         Mgr. Dana Viczenová

P. učiteľka MŠ  :       p. Helena  Zábraczká

P. učiteľka MŠ  :       JUDr. Adriana Petránová

P. učiteľka MŠ  :       p. Mária Vadkertiová

P. učiteľka MŠ :         p. Kristína Maczková

P. učiteľka  MŠ :         Bc. Simona Mandáková

P. školník MŠ     :       p. Miroslav Vadkerti

P. upratovačka MŠ :    p. Helena  Tanková

 

Zamestnanci nastupujú do práce podľa harmonogramu prevádzky.

3.1 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ

 

 • Zápis a prijatie detí do MŠ

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita v predprimárnom zariadení.

Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka predškolského zariadenia najneskôr do 15. apríl príslušného kalendárneho roka. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Prihlášku rodič obdrží u riaditeľky materskej školy. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke materskej školy spravidla do 30. júna Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľky základnej školy neobdržal, upozorní riaditeľku MŠ na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za  účelom rezervovania miesta v MŠ.

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorý vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou MŠ. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ / na  dohodnutý čas / alebo o ukončení tejto dochádzky.

Do triedy MŠ sa zaraďujú spravidla deti rovnakého veku. Deti, ktoré majú v nasledujúcom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku sa obvykle zaraďujú do samostatnej triedy.

Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, športový výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

 Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona (§ 28,ods. 9 je:

 • 3- 4 ročné: 16 detí
 • 4- 5 ročné: 21 detí
 • 5- 6 ročné: 22 detí

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. V triede detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a detí od dvoch do štyroch rokov môže pôsobiť aj asistent učiteľa. Do triedy sa môžu prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak sa prijalo takéto dieťa, najvyšší počet v triede sa znižuje o dve za každé zdravotne postihnuté dieťa.

Podľa zákona 390/2011 Z.z. na návrh zriaďovateľa a po súhlase rady školy sa najvyšší počet detí v triede  zvýši o počet detí určený v návrhu zriaďovateľa, pričom je potrebné dodržiavať nariadenia v oblasti hygieny a bezpečnosti.

Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu, najvyšší počet detí v triede podľa odseku 9 sa môže zvýšiť o tri deti z dôvodu:

a)  zmeny trvalého pobytu dieťaťa,

b)  zaradenie dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole,

c)   odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo

d)   zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole.

Pri určovaní počtu detí v triede podľa odseku 9 sa môže zohľadniť počet detí v triede mladších ako tri roky.

 

 • Podmienky predčasného ukončenia dochádzky do MŠ:

 

 • rodič neinformuje MŠ o zdravotnom stave a zdravotných problémoch dieťaťa, zamlčí dôležité údaje ovplyvňujúce výchovu a vzdelávanie tohto dieťaťa alebo ostatných detí  alebo neposkytne všetky relevantné informácie a odborné rady
 • neposkytne na základe opakovanej písomnej výzvy plnú súčinnosť s MŠ, čo môže mať bezprostredný vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia
 • MŠ nie je schopná vytvoriť podmienky na výchovu a vzdelávanie dieťaťa
 • rodič nevytvára podmienky na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v MŠ nerešpektovaním a nerealizovaním odporúčaní triedneho učiteľa lebo riaditeľa, odborného lekára, CPPPaP,  ktorí určujú ďalší postup v edukácii dieťaťa
 • neinformuje o zmene zdravotného stavu
 • nerešpektuje podmienky predprimárneho vzdelávania určené v ISCED 0
 • nerešpektuje podmienky adaptačného alebo diagnostického pobytu
 • na základe odporúčania príslušného CPPPaP
 • zákonný zástupca opakovane porušuje školský poriadok
 • ak zákonný zástupca požiada o ukončenie predprimárneho vzdelávania
 • pokiaľ dieťa svojim správaním sústavne narúša výchovno-vzdelávací program a rodič dieťaťa po odporúčaní riaditeľkou školy nenavštívil centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a nemá záujem problémové správanie dieťaťa v spolupráci s odborníkmi riešiť, môže byť dochádzka dieťaťa predčasne ukončená. V prípade nespolupráce riaditeľka písomne vyzve zákonného zástupcu k zjednaniu nápravy, pokiaľ tak neurobí do 30 dní, písomne ho upozorní na možné predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa.

 

 • Dochádzka detí do MŠ

 

Rodič privádza dieťa do MŠ od 6.30 do 8.00 h a prevezme ho spravidla po 15.00 h. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou alebo s triednou učiteľkou MŠ. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí /napr. neobmedzil pobyt detí vonku a pod./

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec zamietnúť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku  neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

Kontakt na MŠ: 035/6484741

                                                                

 • Úhrada poplatkov za dochádzku

 

Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov MŠ  / s výnimkou mzdových výdavkov/ prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Výška príspevku je  .5.....Eur mesačne na jedno dieťa, ktorý je potrebné uhradiť do 15. bežného mesiaca. Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na celodenné stravovanie dieťaťa  .........Eur a .......Eur na desiatu. Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 h v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov MŠ po dohode s rodičmi vyberá určený pedagogický pracovník.

V prípade, že rodič  neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

 

3.2 Vnútorná organizácia MŠ

 • Organizácia tried a vekové zloženie detí

 

Prízemie: šatňa  detí, hygienické zariadenie, herňa, spálňa, výdajňa  jedál

 

Pri práci s deťmi sa striedajú dve pedagogické pracovníčky / jedna dopoludnia, jedna popoludní /. Do MŠ môžu rodičia prihlásiť dieťa mladšie ako tri roky, avšak staršie ako dva roky /osvojené hygienické návyky /.

 

 • Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30h – do 16.30 h

Usporiadanie denných činností sa spracúva v dennom poriadku. Denný poriadok je dostatočne pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Pri jeho zostavovaní  dbáme na to, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole.

Pri usporiadaní denných činností sa :

-zabezpečuje vyvážené striedanie činností

-dodržiavajú zásady zdravej životosprávy

-vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa

-dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu

Deti sa schádzajú a rozchádzajú v herni MŠ.

V priebehu dňa sa využíva prízemie k edukácií.                  

 

 • Preberanie detí

 

Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi,/ inej splnomocnenej osobe / alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. Splnomocnená osoba v každom prípade predloží splnomocnenie od rodičov pri preberaní dieťaťa. Informácie o deťoch podávajú pedagogický pracovníci denne pri príchode a odchode detí.

Informácie organizačného rázu sú oznámené na tabuli – OZNAMY PRE RODIČOV.

 • Organizácia v šatni

 

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí po vstupe do budovy materskej školy použijú ochrannú obuv.

Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľmi deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti.

Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec.

 

 • Organizácia v umyvárni

 

MŠ má vlastnú umyváreň s príslušenstvom. Každé dieťa má vlastný uterák, hrebeň, zubnú kefku a pohár označený svojou značkou.

Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov zodpovedajú rodičia.

Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka. Za suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá upratovačka.

 

 

 

 

 

 • Organizácia v jedálni

 

 

Jedlo sa deťom podáva nasledovne :

Desiata    – o 9:00 h.

Obed       – od 11:30 h. do 12:00 h.

Olovrant – o 14:45 h.

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá pracovníčka a vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie stravníkov a pitný režim.

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov a prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti do štyroch rokov používajú len lyžičku, 4-5 ročné aj vidličku a 5-6 ročné kompletný príbor.

Učiteľka, ktorá vykonávala výchovno-vzdelávaciu činnosť doobeda, pristupuje k deťom počas obeda individuálne, je nápomocná, prikrmuje tie deti, ktoré si to vyžadujú. Učiteľka, ktorá prišla na poobedie s deťmi stoluje-obeduje.

 V najstaršej skupine deti pomáhajú pri prestieraní a odkladní zo stolov- samoobslužné činnosti.

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy niektoré potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa ku ktorej prikladá doklad od lekára, s uvedením potravín, ktoré dieťa nesmie jesť: mliečne potraviny, potraviny obsahujúce škrob atď. Zákonný zástupca dieťaťa potom na základe dohody s vedúcou školskej jedálne denne zabezpečuje stravovanie podľa potreby dieťaťa. Školská jedáleň nezabezpečuje deťom diétne stravovanie.

 

 • Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy.

 • Organizácia v spálni

 

Deti oddychujú spoločne v spálni, učiteľka dbá na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie v spálni, aby neohrozoval zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

 

 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím

 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí, o ich ochranu pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím sa zamestnankyne materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 o materskej škole, §132 aţ 135 a §170 aţ 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422  Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zákonom NR SR 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy.

 

4.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

Podľa § 8 ods.1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie bezpeč­ných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zod­povedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 8 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od pre­vzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej čin­nosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

 Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priesto­roch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádz­koví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Kon­trolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie ochranných pracovných pomôcok vykonáva raz za mesiac riaditeľka materskej školy.

V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dvaja učitelia. V triede s poldennou výchovnou  a vzdelávaním zabezpečuje predprimárne vzdelávanie jeden učiteľ dopoludnia. Popoludní sa na spánok  zlučujú deti z dvoch tried  do jednej triedy s najvyšším počtom detí 21 /3-6 ročných/ podľa školského zákona.

Pri obliekaní a sebaobsluhe detí pomáha aj ne­pedagogický zamestnanec.

 

Na vychádzke  pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí.

 

 • Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií

MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, naj­viac na jeden deň a so zabezpečením teplého obeda pre deti s pri­hliadnutím na ich bezpečné, hygienické a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedú­ci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a prie­beh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojím podpisom všetky zúčastnené osoby.

Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zaria­dení, ktorý môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne, alebo to oznámi ihneď nepedagogickému zamestnancovi. Ten ho podľa svojich schopností odstráni, prípadne o jeho odstránenie požiada zamestnancov údržby miestneho úradu.

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zo­šite školských úrazov. Tento záznam dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz. ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca uči­teľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekár­ske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefo­nický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľ­ka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov ktorúkoľ­vek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a le­kársku správu odovzdá rodičom.

Uraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodické­ho usmernenia č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotné­ho postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku regis­trovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

 • Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

 

 1. Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských  úrazov.
 2. Evidencia obsahuje:
 • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
 • deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k  úrazu došlo,
 • svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,
 • počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,
 • zdravotnú  poisťovňu  postihnutého  dieťaťa,
 •  zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

 

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrova­nom školskom úraze a v prípade, ak  sa následky úrazu  prejavia ne­skôr.

 1. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestna­nec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťaAk ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy.

 

 1. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zames­tnanec v deň úrazu.

Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (teda 0 až 3 dni), tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz.

Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stano­viska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni (teda 4 dni a viac), pova­žujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.

 1. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úra­zu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad die­ťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ die­ťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu.

Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

 1. Riaditeľka alebo zástupkyňa školy je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostred­níctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.
 2. Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazo­vé poistenie žiakov.

Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

 

 • Opatrenia v prípade pedikulózy

 

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pô­vodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebe­ňov, kief, čiapok, šálov, osobnej posteľnej bielizne). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlav­ne za ušnicami a v zátylku.

Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiologie RÚVZ.

Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nut­né včasné začatie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:

 • U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných prí­slušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu - Parasidose, presne podľa návodu výrobcu alebo dezin­sekčným sprayom Diffusil H. Šampón je potrebné aplikovať na mokré vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechať pôsobiť 3 minúty a opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať pôsobiť 3 minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sú tieto dve po sebe idúce ap­likácie nevyhnutné. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všet­kých členov kolektívu (triedy aj jednotlivých rodín), t. j. dohodnúť si napr. konkrétny víkend. Ak sa táto kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. K zaiste­niu spoľahlivého účinku (k likvidácii lariev vyliahnutých z hníd, ktoré predsa len prežili) je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať. Na trhu sú k dispozícii aj iné prípravky (napr. Devos - vlasový gél, Jacutin gel, Nemoxan - kondicionér, prípadne podľa aktuálnej ponuky). Ich použitie je však vždy nutné kombino­vať s použitím šampónu. Uvedené prípravky sa dajú objednať v le­kárni. Sú aj prípravky na lekársky predpis, ktoré predpisuje odbor­ný kožný lekár.
 • Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vyso­kých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.
 •   Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vy­sušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prí­pravkom Biolit na lezúci hmyz.
 • Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom  na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať.
 • Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prí­padne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramín, Persteril).
 • Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.

Ochrana pred sociálnopatologickými javmi

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečo­vať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monito­rovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fy­zického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prí­padne s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať prísluš­ný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

 1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nele­gálnych drog a ich   mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

 

 1. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.

 

 1. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru (napr. „Nenič svoje múdre telo ') a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce každej triedy.

 

 1. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie pros­tredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.

 

 1. Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.

 

 1.  Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

 

 1.  Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prí­padne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.

 

 1. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľ­ku), ktorá vykoná okamžité opatrenia.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečo­vať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monito­rovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fy­zického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prí­padne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontakto­vať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 

5.Ochrana spoločného a osobného majetku

 

 

Vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúč od budovy vlastní riaditeľka školy a školník, ktorý budovu ráno odomyká a večer zamyká.

V priebehu prevádzky materskej školy za uzamykanie budovy zodpovedá školník alebo riaditeľkou poverený prevádzkový pracovník.

V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

 

Vetranie miestnosti na prízemí sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca MŠ. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien.

 

Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné , vopred určené miesto.

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce – pracovné náplne.

Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne upratovačka.

 

Realizácia činností:

V spolupráci s výborom RZ v školskom roku organizujeme 2 plenárne zasadnutia, 2 triedne zasadnutia s vopred ohláseným programom.

Ďalšie spoločné akcie:

-Európsky deň rodiny a školy

-Posedenie s Mikulášom

-Posedenie pod jedličkou

-Je tu karneval

-Okno do prírody

-Deň matiek

-Deň detí

-Slávnostná rozlúčka s predškolákmi

 

Krúžková činnosť:

 

Športový krúžožok

 

Cieľ a zameranie krúžku:

Športovou činnosťou upevňovať a rozširovať pohybové schopnosti, zdokonalovať pohybový prejav, pestovať zdatnosť a vytrvalosť.

 • orientácia v prírode
 • športová chôdza
 • bicyklovanie, jazda na kolobežkách
 • korčuľovanie

Realizácia krúžku: 2 krát do mesiaca

 

Vedúca krúžku: uč     JUDr. Adriana Petránová

 

Výtvarný krúžok

 

Cieľ a zameranie krúžku:

Hlavným cieľom a poslaním výtvarnej výchovy je rozvíjanie elementárnych výtvarných schopností a prebúdzanie trvalého pozitívneho vzťahu k výtvarnemu umeniu ako aj hodnotiaceho vzťahu k životnému prostrediu.

 • maľovanie
 • kreslenie
 • modelovanie
 • práca s odpadovým materialom
 • experimentovanie s farbičkami

Realizácia krúžku: 2 krát do mesiaca

 

Vedúca krúžku: uč: Kristína Maczková

 

Dramatický krúžok

 

Cieľ a zameranie krúžku:

Utvárať trvalý a pozitívny vzťah ku knihe, k literatúre a dramatickému umeniu.

Kultivovať estetický prejav dieťaťa. Prostredníctvom dramatickej hry a vlastným vyjadrovaním zážitkov a predstáv detí rozvíjať ich tvorivú aktivitu, podporovať predstavivosť a fantáziu.

 

Realizácia krúžku: 2 krát do mesiaca

 

Vedúca krúžku: uč. Helena Zábraczká

 

Prírodovedný krúžok

 

Cieľ a zameranie krúžku :

Prostredníctvom ekohier, encyklopédií, herbárov rastlín, príbehov a rozprávaním o prírode, priamym pozorovaním / vychádzkami, exkurziami / vypestovať u detí kladný vzťah k prírode, k zvieratám i k životnému prostrediu.

 

Realizácia krúžku : 2 krát do mesiaca

 

Vedúca krúžku : uč. M. Vadkertiová

 

 

 

Dvory nad Žitavou                                                                  Mgr. Dana Viczenová

                                                                                                 Riaditeľka MŠ